icon detantè politik Konektè titilè
Tanpèt Sant

Tanpèt Sant

Nou menm nan FedNat nou la pou ede ou nan moman bezwen, espesyalman nan evènman an nan yon siklòn. Nou prepare gid sa a pou ede ou tou de anvan ak apre yon tanpèt kap apwoche. Sezon siklòn nan apati 1 jen jiska 30 novanm, ak mwa ki pi aktif yo se mwa Out, septanm ak oktòb. Li se yon bon lide yo revize règleman asirans pwopriyetè kay ou a asire w ke ou yo byen pwoteje nan evènman an nan yon tanpèt. Kòm toujou, si ou gen nenpòt kesyon sou pwoteksyon rele ou ajan, oswa kontakte soti nan depatman Underwriting nou an dirèkteman.

Nou menm nan FedNat nou la pou ede ou nan moman bezwen, espesyalman nan evènman an nan yon siklòn. Nou prepare gid sa a pou ede ou anvan ak apre yon tanpèt kap apwoche.

Nan kòmansman sezon siklòn lan

Sezon siklòn lan apati de 1 jen jiska 30 novanm ak mwa ki pi aktif yo se mwa Out, septanm ak oktòb. Li se yon bon lide yo revize règleman asirans pwopriyetè kay ou a asire w ke ou yo byen pwoteje nan evènman an nan yon tanpèt. Kòm toujou, si ou gen nenpòt kesyon sou pwoteksyon, rele ajan ou oswa Kontakte nou.

Èske pwoteksyon ou ajou?
Verifye si kouvèti ki nan paj deklarasyon ou yo byen reflete valè kay ou. Si ou te fè amelyorasyon tankou yon adisyon oswa yon kwizin remodeled oswa twalèt, asire w ke pwoteksyon ou a bon jan.

Èske ou gen pwoteksyon pou depans lavi adisyonèl (ALE)?
ALE ap ede ou nan ranbouse ou pou depans inatandi nan k ap viv lwen lakay ou nan evènman an ke li se inabitabl kòm yon rezilta nan yon pèt ki kouvri. Li ka gen ladan manje ak lojman. Ou ta dwe verifye ke ou gen pwoteksyon sa a, e si se pa sa, Kontakte nou oswa ajan ou.

Èske ou kouvri nan evènman an nan inondasyon?
Pifò règleman pwopriyetè kay pa kouvri domaj inondasyon. Menm si ou pa abite nan yon zòn inondasyon ki gen anpil risk, li ka yon bon lide. Jis konnen ke gen yon peryòd ap tann 30 jou yo achte yon politik inondasyon, Se konsa, pa rete tann jiskaske yon tanpèt ap apwoche deside.

Èske byen pèsonèl ou ak valè ou yo byen kouvri?
Pifò règleman gen limit espesyal pou kontni (pa egzanp elektwonik, bijou, lajan kach, mèb, rad, elatriye). Revize sub-limit politik ou an epi asire w ke ou konfòtab avèk yo. Si ou bezwen plis pwoteksyon, Kontakte nou oswa ajan ou pou prix.

Epitou, konsidere prepare yon envantè nan byen ou nan evènman an yo pèdi oswa domaje pi lwen pase reparasyon yo. Ale soti nan chanm-a-chanm atik videyo, epi kenbe yon boutèy demi lit nan fè a ak modèl nan tout elektwonik ou, ekipman òdinatè ak lòt ki gen anpil valè frajil.

Gen yon kantite bagay ou ka fè nan kòmansman sezon siklòn lan pou asire ke kay ou pwoteje.
 • Asire w ke panno siklòn ou yo nan bon lòd k ap travay ak òganize pou konfigirasyon vit.
 • Egzamine pyebwa ou yo ak jaden pou anpeche yo vin danje. Retire pyebwa, plant oswa branch mouri. Konsidere gen manm sou pyebwa epè koupe tounen ak eklèsi.
 • Jwenn yon garaj oswa yon pakin sou tè ki pi wo kote machin ou yo pral an sekirite kont inondasyon.
Kisa ou ta dwe fè si yon tanpèt ap apwoche?
 • Mete sekirite sou kay ou lè ou mete panno siklòn ou yo epi retire nenpòt aparèy deyò tankou antèn, van van, ak / oswa fanatik turbine sou do kay ou
 • Nenpòt mèb gazon, dekorasyon deyò, plant pandye, bwat fatra, oswa nenpòt lòt bagay ki ka tounen yon misil van-kondwi yo ta dwe pote andedan oswa ancrage nan tè a
 • Pran videyo nan enteryè a ak eksteryè nan kay ki gen ladan afè
 • Sa ki Envantè avèk ou Fèy travay Envantè FedNat ak / oswa foto
 • Chaje telefòn selilè
 • Gen nimewo pou pouvwa, gaz, lapolis ak dife
 • Asire w ke machin ou yo gen tank plen gaz
 • Fè yon rezèv nan lajan kach ijans
 • Ranpli tout tank pwopan ou yo
 • Mete frijidè ou nan anviwònman ki pi frèt li yo
 • Ranpli yon beny benyen pwòp avèk dlo fre
Ki pwovizyon mwen ta dwe genyen nan men mwen?
 • Yon rezèv pou senk jou dlo fre osi byen ke manje ki pa gate pou tout manm nan kay ou, ki gen ladan bèt kay
 • Asire ou ke ou gen yon kantite lajan adekwa nan nenpòt medikaman sou preskripsyon, ki gen ladan linèt je ak / oswa lantiy kontak jetab
 • Yon twous premye swen ak pansman, Antiseptik, kasèt ak soulaje doulè
 • Plizyè flach ak pil siplemantè
 • Atik ijyèn pèsonèl tankou papye twalèt, bwòs dan ak dantifris
 • Nenpòt bagay espesyal ou ka bezwen pou tibebe, granmoun aje oswa rezidan andikape
 • Glasyè - omwen youn pou manje ak yon sèl pou glas
 • Sèvyèt papye, plak jetab ak istansil
 • Anti-moustik
 • Yon gwo prela plastik pou reparasyon do kay oswa fenèt
 • Sache fatra plastik
Kisa mwen bezwen konnen nan ka mwen dwe evakye?

Anvan sezon siklòn lan, asire w ke ou gen yon plan an plas nan ka ou bezwen evakye kay ou. Asire w ke tout moun nan kay la konprann epi konnen plan an, ki ta dwe gen ladan:

 • Pi bon wout evakyasyon an. Kenbe li sou yon kat nan machin ou. Pa konte sou telefòn ou oswa GPS.
 • Asire ou ke ou gen bon jan transpò.
 • Fè yon plan pou bèt kay ou yo. Kèk abri ak otèl pa pral pèmèt ou pote yo.
 • Idantifye yon moun kontak serye soti nan zòn nan. Si yon manm nan kay ou vin separe de ou, se moun sa a yo ta dwe rele. Asire w ke moun kontak ou konnen yo te deziyen pou responsablite sa a.
 • Rasanble epi kenbe dokiman enpòtan, paspò, enfòmasyon sou asirans, lisans chofè, elatriye.

 

Enprime pwòp ou yo FedNat Siklòn Preparasyon Lis. FedNat ankouraje w toujou rete vijilan epi prepare. Nou espere konsèy ak zouti itil sa yo ede asire ou rete an sekirite pandan tanpèt ak pandan tout sezon siklòn lan.